Dostawa ciepła 2020

OGŁOSZENIE nr 510005331-N-2020 z dnia 10-01-2020 r. I Liceum Ogólnokształcące im.Jana Smolenia: Dostawa ciepła.

(wersja pdf: ogłoszenie na 2020)

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskie: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia, Krajowy numer identyfikacyjny 72494000000, ul. ul. Strzelców Bytomskich  9, 41902   Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 281 03 77, e-mail bytom1lo@oho.com.pl, faks 0-32 281 03 77.
Adres strony internetowej (url): www.Ilobytom.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła ponadgimnazjalna, ponadpodstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciepła.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa ciepła do budynków szkoły w roku 2020-2022. Wielkość zamówionej mocy cieplnej oraz parametry i obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła na cele centralnego ogrzewania.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENI: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 690243.90
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: PEC Bytom Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 122
Kod pocztowy: 41-902
Miejscowość: Bytom
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 690243.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 690243.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 690243.90
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienie z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
I Liceum Ogólnokształcące im.Jana Smolenia: Dostawa ciepła. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: I Liceum Ogólnokształcące im.Jana Smolenia, Krajowy numer identyfikacyjny 72494000000, ul. ul. Strzelców Bytomskich 9, 41902 Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 281 03 77, e-mail bytom1lo@oho.com.pl, faks 0-32 281 03 77. Adres strony internetowej (url): www.Ilobytom.pl I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła ponadgimnazjalna. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciepła. II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa ciepła do budynków szkoły w roku 2019. Wielkość zamówionej mocy cieplnej oraz parametry i obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła na cele centralnego ogrzewania. II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: nie II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamówienie z wolnej ręki III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/12/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 222747 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 0 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 273979 Oferta z najniższą ceną/kosztem 273979 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 273979 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Zgodnie z treścią art.67 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986), Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze – jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Jedynym wykonawcą mogącym realizować zamówienie w zakresie dostarczania ciepła do budynków wskazanych w niniejszym postępowaniu, jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z .o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 122. Wykonawca ten posiada koncesje: – na wytwarzanie ciepła (WCC/379/201/U/OT-2/98/JS z dnia 30.10.1998 r. ze zm.), – przesył i dystrybucję ciepła (PCC/397/201/U/OT-2/98/JS z dnia 30.10.1998r. ze zm.), – obrót ciepłem (OCC/116/201/U/OT-2/98/JS z dnia 30.10.1998r. ze zm.), zakupionym od wytwórcy ciepła, którym jest Fortum Silesia S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 416 (działająca w oparciu o koncesję WCC/298/1257/U/1/98/AP z dnia 13.10.1998 r.) Wytwórca ciepła Fortum Silesia S.A. nie posiada koncesji w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem, tym samym nie może być Wykonawcą nin. zamówienia. Jednocześnie przeprowadzona analiza rynku wykazała, iż żaden z przedsiębiorców posiadających koncesje na wytwarzanie, przesył i dystrybucję oraz obrót ciepłem na obszarze miasta Bytomia nie jest w stanie zrealizować zamówienia, gdyż sieci i urządzenia ciepłownicze w budynkach, do których dostarczane jest ciepło stanowią własność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., tym samym oznacza to, iż jest to jedyny Wykonawca mogący zrealizować nin. zamówienie. Uzasadnienie prawne: art.67 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych – dostawa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o charakterze i nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.