PROCEDURY, ZASADY, REGULAMINY

REGULAMIN BIBLIOTEKI I LO W CZASIE COVID.

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYKRYCIA OBJAWÓW

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY – 10 ZASAD DLA UCZNIA

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY – WSKAZÓWKI DLA RODZICA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO I PREWENCYJNEGO
WZGLĘDEM PANDEMII
COVID -19 OBOWIĄZUJĄCE
W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. JANA SMOLENIA W BYTOMIU

WE WRZEŚNIU ROKU 2020/2021.

1. Do szkoły przychodzą WYŁĄCZNIE osoby zdrowe.
2. Po wejściu dezynfekują ręce – do dyspozycji jest dystrybutor płynu odkażającego przy głównym wejściu do szkoły oraz dozowniki znajdujące się w wielu miejscach w budynku.

3. Do szkoły wchodzimy w maseczkach lub przyłbicach, które są bezwzględnie konieczne na korytarzach, toaletach, w szatniach w sali gimnastycznej, itp.
4. Wprowadza się nakaz utrzymywania wzajemnego dystansu wynoszącego m.in. 1,5 m.
5. W trakcie lekcji można maseczki zdejmować, ale w chwili bezpośredniego kontaktu z nauczycielem lub innym uczniem należy je zakładać.
6. Przypominamy, że dla dziewcząt toalety znajdują się na parterze i w przyziemiu (obok toalet dla chłopców).
7. Na informatyce niezbędne są rękawiczki ochronne ze względu na korzystanie ze wspólnych klawiatur i myszek.
8. Korzystanie z biblioteki szkolnej będzie regulowane osobnymi procedurami.
9. Na lekcjach wychowania fizycznego nauczyciele decydują o przebiegu lekcji i ewentualnym korzystaniu z szatni.
10. W sytuacji złego samopoczucia należy natychmiast zgłosić ów fakt nauczycielowi, który podejmie właściwe kroki chroniące pozostałe osoby przed ewentualnym zarażeniem.
11. Wszystkie osoby, które mają/będą miały decyzję Stacji Sanitarnej dotyczącą kwarantanny zobowiązane są do bezzwłocznego przekazania tej informacji szkole, posługując się telefonem lub mailem.
12. W przypadku zachorowania na COVID – 19 przez kogokolwiek z grona uczniów, nauczycieli czy pracowników szkoły zostaną podjęte decyzje zgodne z wytycznymi MEN oraz GIS.
13. Zaleca się bezwzględną konieczność samodyscypliny i samokontroli.
14. Wszelkie prace, sprawdziany i kartkówki powinny być pisane w rękawiczkach ochronnych.
15. Petenci maja 15 minut na załatwienie sprawy.

Niniejsze procedury obowiązują od dnia ogłoszenia do końca września.