Dostawa ciepła 2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskie: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Czytaj dalej

Dostawa ciepła – 2018

Ogłoszenie nr 500001692-N-2018 z dnia 03-01-2018 r.

I Liceum Ogólnokształcące im.Jana Smolenia: Dostawa ciepła.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Czytaj dalej