Terminy rekrutacji na rok szk. 2024/2025

  1. Od 13.05 do 17.06.2024 r. do godz. 15.00.  kandydat składa wniosek do szkoły ponadpodstawowej. Kandydat może wybrać każdą z proponowanych 3 klas.

  2. Od 21.06. do 05.07.2024 r. do godz. 15.00. kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

  • zaświadczenie o wynikach egzaminów końcowych.

Kandydat ma możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiany wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

  1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach (w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności) lub potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta wskazanych w oświadczeniach do 11.07.2024 r.

  2. 12.07.2024 r. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

  3. Od 12.07.2024 do 18.07. 2024 r. do godz. 15.00. rodzic lub opiekun prawny kandydata potwierdza wolę przyjęcia do I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia egzaminów końcowych.

  4. 19.07.2024 r. do godz. 14.00 Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.