Terminy rekrutacji – 2019/2020

1. Od 13.05 do 25.06 2019 r. kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Kandydat może wybrać każdą z proponowanych 5 klas.

2. Od 21 do 25.06.2019 r. kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum/świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów końcowych.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 28.06.2019 r.

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 15.07.2019 r.

5. Do 16.07.2019 r. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5. Od 16.07 do 24.07.2019 r. rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia do I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminów końcowych tych szkół.

6. 25.07.2019 r. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.